AU  CA FR   DE IT  JP  MX  ES   UK  US
PSh 131       183  298      151  103  148
PSw  328      66  108      58  112  82
MK11 (PS4)  95  333  71  116  59  941  204  117  27  69
MK11 (XB)  398  344  386  2k  533  7k  269  821 356  211
MK11 (NS)  31  194  149  794  1k  2k  411  155 309   130
SMM2  36  4k    232      87  32  131  181
YCW  3  1  1  1  3  1  4  2  2  18
KH3  63  76  19  36  6  20  113  35  32  59
NSMBUD  51  9  133  35  18  6  17  5  7  63
SSBU  1  4  54  11  27  4  1  6  4  12
SMP  28  17  74  12  9  15  24  12  29  89