GBA >>>>>>> All, Pokémon Emerald+Metroid Fusion+Metroid Zero Mission=autowin