O.K. Computer by radiohead.

Kalk Samen Kuri no Hana by Shiina Ringo