1. Yoko Shimomura (10 pts)
2. Nobuo Uematsu (9 pts)
3. Keiichi Okabe (8 pts)
4. Masakuzu Sugimori (7 pts)
5. Takeshi Tateishi (6 pts)
6. Jesper Kyd (5 pts)
7. Shoji Meguro (4 pts)
8. Koji Kondo (3 pts)
9. Martin o'Donnell (2 pts)
10. Michiru Yamane (1 pt)