1. Shogi Meguro
2. Yoko Shimomura
3. Koji Kondo
4. Takashi Tateishi
5. Setsuo Yamamoto
6. Tomori Kudo
7. Hidenori Shoji
8. Toby Fox
9. Masafumi Takada
10. Josh Mancell