1. Yasunori Mitsuda (10 points)
2. Yoko Shimomura (9 points)
3. Junichi Masuda (7 points)
4. Toby Fox (6 points)
5. Grant Kirkhope (5 points)
6. Satoshi Igarashi (4 points)
7. Nobuo Uematsu (3 points)Zanark best Inazuma Eleven pg