6 - Yvetal
5 - Zapdos
4 - Zekrom
3 - Palkia
2 - Groudon
1 - Entei 

"Wheel me out to the curb for garbage day"