Quantcast
View Post
ArchangelMadzz said:

Forgot about the Katara phase:

that's Korra not Katara